พิพิธภัณฑ์พิศวง : สัตว์สงวนของประเทศไทย อินกับทราย (อินทรายุธ เทพคุณ, พาณี อิทธิบำรุงรักษ์)

ISBN:

Published: July 2012

Paperback

48 pages


Description

พิพิธภัณฑ์พิศวง : สัตว์สงวนของประเทศไทย  by  อินกับทราย (อินทรายุธ เทพคุณ, พาณี อิทธิบำรุงรักษ์)

พิพิธภัณฑ์พิศวง : สัตว์สงวนของประเทศไทย by อินกับทราย (อินทรายุธ เทพคุณ, พาณี อิทธิบำรุงรักษ์)
July 2012 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 48 pages | ISBN: | 10.16 Mb

“ขุนกาฬ” ศาสตราจารยนกแสก เปิด “พิพิธภัณฑกาลเวลา” เพือชักชวนเดก ๆ ไดรูจัก ศึกษาสัตวสงวนทีนาพิศวงของไทย 15 ชนิด ทีบางชนิดกสูญพันธุไปแลว และบางชนิดกอยูในสถานการณนาหวง ทัง สมเสรจ กระซู แรดชวา นกกระเรียน นกเจาฟาหญิงสรินธร นกแตวแลวทองดำ แมวลายหินออน พะยูนMore“ขุนกาฬ” ศาสตราจารย์นกแสก เปิด “พิพิธภัณฑ์กาลเวลา” เพื่อชักชวนเด็ก ๆ ได้รู้จัก ศึกษาสัตว์สงวนที่น่าพิศวงของไทย 15 ชนิด ที่บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้ว และบางชนิดก็อยู่ในสถานการณ์น่าห่วง ทั้ง สมเสร็จ กระซู่ แรดชวา นกกระเรียน นกเจ้าฟ้าหญิงสรินธร นกแต้วแล้วท้องดำ แมวลายหินอ่อน พะยูน กวางผา เลียงผา ควายป่า กูปรี ละองไทย เก้งหม้อ สมัน.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "พิพิธภัณฑ์พิศวง : สัตว์สงวนของประเทศไทย":


klataplecybarki.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us