ดวงใจในฝัน / Prince Charming Julie Garwood

ISBN:

Published:

456 pages


Description

ดวงใจในฝัน / Prince Charming  by  Julie Garwood

ดวงใจในฝัน / Prince Charming by Julie Garwood
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 456 pages | ISBN: | 4.20 Mb

เทยเลอร สาวสวยบริสุทธิไรเดียงสาผูเตมไปดวยความฝันเธอตองหลีกลีใหพนจากกรงเลบของอาทีชัวรายแลวเธอกไดสมรสกับชายแปลกหนาโดยการจัดการของยาผูใกลตายและเดินทางไปอเมริกาพรอมดวยจุดมุงหมายอยางหนึงในใจ...ลูคัส รอสส หนุมอเมริกันผูอางวางเดียวดายเขาตังใจไววMoreเทย์เลอร์ สาวสวยบริสุทธิ์ไร้เดียงสาผู้เต็มไปด้วยความฝันเธอต้องหลีกลี้ให้พ้นจากกรงเล็บของอาที่ชั่วร้ายแล้วเธอก็ได้สมรสกับชายแปลกหน้าโดยการจัดการของย่าผู้ใกล้ตายและเดินทางไปอเมริกาพร้อมด้วยจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในใจ...ลูคัส รอสส์ หนุ่มอเมริกันผู้อ้างว้างเดียวดายเขาตั้งใจไว้ว่าจะยอมถูกแขวนคอเสียดีกว่าจะมีพันธะผูกพันกับหญิงใดแต่แล้วด้วยความจำเป็น เขาจึงจำใจต้องแต่งงานและพาเจ้าสาวกลับสู่อเมริกาโดยที่มีการหย่าร้างรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความใกล้ชิดและการผจญภัยร่วมกันสองหนุ่มสาวจึงได้รู้ว่าเขาและเธอต่างก็เป็นดวงใจในฝันของกันและกัน...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ดวงใจในฝัน / Prince Charming":


klataplecybarki.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us